Artist: khalid

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Princesses Don't Cry از aviva

lovely - 2018

ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Talk(تاک) از Khalid(خالید)

Talk - 2019

by
  
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ بهتر(better) از خالد(khalid)

better - 2018

by
  
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ eastside از Halsey و Khalid

eastside - 2018

by &
  
ترجمه شده